Privacy Statement Den Handwijzer


Inleiding

Den Handwijzer neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@denhandwijzer.nl.


Wie is Den Handwijzer?

Den Handwijzer is een vennootschap onder firma Hotel Brasserie Den Handwijzer, kantoorhoudend te (5373 KG) Herpen aan de Berghemseweg 13, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 16010170.

Den Handwijzer is ten aanzien van de verwerking van jou persoonsgevens door Hotel Brasserie Den Handwijzer de verwerkingsverantwoordelijke.


Hoe gebruikt Den Handwijzer jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Den Handwijzer persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Den Handwijzer voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lan de gegevens door Den Handwijzer worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie:

Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf.
Gegevens:NAW-gegevens, Email-adres, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.
 
Doeleinde:Facturatie.
Gegevens:NAW-gegevens, Email-adres, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Beveiliging en fraudebestrijding:

Doeleinde:Beveiliging van gegevens.
Gegevens:Naam, Adres.
Grondslag:Gerechtvaardigd belang.
Betrokken Belang:Commercieel belang.
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinden.


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Den Handwijzer heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons hebt verstrekt.


Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoons gegevens wilt zien die bij de Handwijzer over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek daartoe doen bij Den Handwijzer. Je kunt verzoeken dat Den Handwijzer je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijderd of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Den Handwijzer te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het "gerechtvaardigd belang" van Den Handwijzer of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Den Handwijzer te verkrijgen. Den Handwijzer zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht de toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekend wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Den Handwijzer je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Den Handwijzer

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@denhandwijzer.nl. Den Handwijzer zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Den Handwijzer een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Den Handwijzer je verzoek afwijst zullen wij in een antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.


Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Den Handwijzer verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij. Bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.


Kan dit Pricacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.


Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Den Handwijzer je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@denhandwijzer.nl.

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Den Handwijzer jouw gegevens verwerkt, kun je een email sturen naar info@denhandwijzer.nl.

Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacy bescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.